تابلو قالي بافي ترکمني
بافتن نام و عنوان من بر روي قالي ترکمني توسط بيمار هنرمند و خوش ذوق
وضعيت سوختگي بيمار در روز پذيرش در دپارتمان سوختگي بيمارستان امام رضا، مشهد
وضعيت دستهاي بيمار بعد از اسکاروتومي و سه روز پانسمان و درست قبل از شروع اقدام جراحي
هر دو دست بيمار در يک جلسه تحت عمل جراحي Early Excision & Graft قرار گرفت. شما وضعيت دستها را 5 روز بعد از عمل جراحي و در هنگام ترخيص بيمار مشاهده مي کنيد.
وضعيت دستهاي بيمار سه ماه بعد از عمل جراحي. بيمار فعاليتهاي عادي خود را بطور کامل انجام مي دهد. تحت درمان سرپايي براي کاهش اسکار قرار دارد.