سوالات چهار گزينه اي جراحي و سوختگي

1- خانم 30 ساله اي كه مورد شناخته شده تيروتوكسيكوز است، هنگام افطار دچار ضعف و خواب آلودگي و بيقراري شده است. در معاينه تب و هيپوتانسيون دارد، تاكيكارد است و مخاطها خشك و چسنبده بنظر مي رسد. در آزمايشها Ca= 10.1,   Na= 161,   K= 3.8  گزارش شده است. حجم آب از دست رفته بيمار چقدر است؟ (وزن بيمار 50 كيلوگرم)
الف) 2 ليتر
ب) 3 ليتر
ج) 4 ليتر
د) 5 ليتر
2- خانم 70 ساله اي را با كاهش سطح هوشياري، ضعف عضلاني، درد شكم و استفراغ به اورژانس آورده اند، بيمار سابقه كانسر متاستاتيك پستان دارد، در آزمايشها WBC=11000,   Hb= 16,   HCT= 53,    Ca= 14.5, Cr= 2.8,   Urea= 85    است. اولين اقدام شما كدام است؟
الف) همودياليز اورژانس
ب) انفوزيون وريدي نرمال سالين
ج) تجويز فوري ميترامايسين
د) Brain CT Scan و بررسي از نظر متاستازهاي مغزي
3- مرد 50 ساله اي كه به علت فيستول گوارشي High output بستري است، از امروز صبح دچار كاهش سطح هوشياري شده است. از سه روز پيش براي بيمار TPN شروع شده و در آزمايشها WBC= 8700 (Neu: 69%),   BS= 860,   Na= 126,    K=3.8,    BUN= 78,    Cr= 1.1 مي باشد. اقدام شما كدام است؟
الف) كاهش 50 درصدي غلظت گلوكز TPN و افزودن يك ليتر رينگر لاكتات به حجم سرم بيمار
ب) قطع تغذيه وريدي و خارج كردن كاتتر وريد مركزي و ارسال نوك كاتتر جهت كشت
ج) قطع موقت تغذيه وريدي، شروع كلرور سديم 3% تا رسيدن به سديم 130
د) قطع موقت تغذيه وريدي، شروع نرمال سالين و تجويز انسولين وريدي

4- خانم 25 ساله‌اي با تشخيص ITP قصد حاملگي دارد. فقط با کورتون، پلاکت بيمار بالاي 70 هزار است. پيشنهاد شما چيست؟

الف) قبل از حاملگي طحال بيمار بايد برداشته شود

ب) تا 2 سال ديگر حامله نشود
ج) منعي براي حاملگي نيست
د) جهت زايمان بايد سزارين شود

5- پسربچه يک ماهه‌اي را با هرني اينگوئينال سمت راست آورده‌اند که قابل جا انداختن (برگشت‌پذير) است، پيشنهاد شما چيست؟

الف) وقتي وزن بيمار به 10 کيلوگرم رسيد، عمل جراحي شود
ب) بعد از 6 ماهگي عمل جراحي شود
ج) بعد از 2 سال اگر فتق وجود داشت عمل جراحي شود 
د) در اولين فرصت عمل جراحي شود

6- منشاء ماکروفاژهای موجود در زخم کدام است؟

الف) ماکروفاهای گردش خون

ب) مونوسیتها

ج) نوتروفیلها

د) لنفوسیتها

7- خانمی که سه روز قبل دچار بریدگی در ساعد دست راست شده است، با یک زخم نسبتا تمیز و بخیه شده، برای پیگیری درمان زخم مراجعه کرده است. این زخم اگر مراحل طبیعی را طی کرده باشد، اکنون در چه فازی قرار دارد و کدام سلولها دارای اکثریت هستند؟

الف) Primary hemostasis, Platelets

ب) inflammatory, Polymorphonuclears

ج)   Inflammatory, Macrophages

د) Proliferation, Fibroblasts

8- خانم 68 ساله ای به دلیل هرنی ونترال اینکارسره بصورت اورژانسی لاپاراتومی می شود و جدار شکم با استفاده از مش بسته می شود. در روز ششم بعد از عمل به دلیل وجود هماتوم، زخم باز می شود و باز گذاشته می شود تا به روش Secondary intention  بسته شود. با توجه به چاق بودن بیمار و ابتلا به لوپوس، دیابت نوع دو، فشار خون بالا، مصرف دخانیات به کدامیک از روشهای زیر بر ترمیم زخم بیمار تأثیر منفی می گذارد؟

الف) مهار ساخت پروستاگلاندینها

ب) کاهش ساخت کلاژن

ج) کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط هموگلوبین

د) ب و ج

9- خانم 22 ساله ای یک هفته قبل ترمیم هرنی اینگوینال شده است. مقاومت کششی (Tensile strength) زخم او چند درصد میزان طبیعی است؟

الف) 5 درصد

ب) 30 درصد

ج) 50 درصد

د) 80 درصد

10- حین معاینه بیماری متوجه وجود انسیزیون ساب کوستال راست می شوید که یکسال قبل جهت کله سیستکتومی باز ایجاد شده است و بخوبی بهبود یافته است. مقاومت کششی (Tensile strength) این زخم چند درصد میزان طبیعی است؟

الف) 50 درصد

ب) 70 درصد

ج) 80 درصد

د) 100 درصد

11- طولانی ترین فاز ترمیم زخم کدام است؟

الف) Epithelialization

ب) Inflammatory

ج) Proliferation

د) Maturation

12- بیماری که 48 ساعت قبل بصورت الکتیو ترمیم هرنی اینگوینال شده است، به شما مراجعه می کند. در معاینه هیچ یافته غیر طبیعی وجود ندارد. محل بخیه ها کاملا خشک و بدون التهاب است. بیمار از شما می پرسد، زخم وی تا کی نیاز به پانسمان دارد؟

الف) تا یک هفته بعد از عمل

ب) تا 48 ساعت دیگر

ج) تا زمان کشیدن بخیه ها

د) دیگر نیاز به پانسمان ندارد.

13- در مورد روش Negative pressure therapy کدام پاسخ صحیح نیست؟

الف) بسته شدن سریعتر زخم را تحریک می کند.

ب) برای درمان فیستولهای روده ای با برون ده بالا روش انتخابی است.

ج) در زخمهای پر ترشح، به تخلیه راحت تر ترشحات کمک می کند.

د) محیطی مرطوب ایجاد می کند که برای رشد بافت گرانولاسیون مطلوب است.

14- در مورد روش ترمیم Secondary intention کدام جمله صحیح است؟

الف) این روش برای زخمهای خیلی آلوده مناسب است و بروز عفونت زخم در آن تقریبا غیر محتمل است.

ب) انقباض زخم در این روش ترمیم نقش کمی دارد.

ج) زخمهای ناحیه اسکالپ بهتر از زخمهای ناحیه باسن با این روش ترمیم می شوند.

د) سلولهای اپیتلیوم براحتی از روی بافت گرانولاسیون مهاجرت می کنند و باعث بسته شدن زخم می شوند.

15- کدامیک از اقدامات زیر به منظور کاهش میزان عفونتهای جراحی کاربرد ندارد؟

الف) کنترل قند خون در طی عمل جراحی

ب) تراشیدن موهای موضع عمل با تیغ بلافاصله قبل از عمل

ج) کوتاه کردن طول مدت عمل جراحی

د) برقراری هموستاز کامل در حین عمل جراحی

16- در مورد زمان تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل کدام صحیح است؟

الف) سفتریاکسون: 120 دقیقه قبل از عمل

ب) سیپروفلوکساسین 60 دقیقه قبل از عمل

ج) سفازولین + مترونیدازول دو دوز 8 ساعت و یک ساعت قبل از عمل

د) وانکومایسین 120 دقیقه قبل از عمل

17- بیماری با سابقه پپتیک اولسر با درد ناگهانی اپیگاستراز 3 ساعت قبل به اورژانس مراجعه کرده است. در گرافی هوای آزاد زیر دیافراگم داشته و لاپاراتومی شده است. زخم این بیمار از نظر میزان آلودگی در کدام دسته قرار می گیرد؟

الف) کلاس یک:  Clean

ب) کلاس دو: Clean-Contaminated

ج) کلاس سه: Contaminated

د) کلاس چهار: Dirty

18- بیماری به علت هرنی انگوینال بصورت الکتیو تحت عمل جراحی و ترمیم با مش قرار گرفته است. زخم این بیمار از نظر میزان آلودگی در کدام دسته قرار می گیرد؟

الف) کلاس یک:  Clean

ب) کلاس دو: Clean-Contaminated

ج) کلاس سه: Contaminated

د) کلاس چهار: Dirty

19- خانم 50 ساله ای به دلیل سنگ علامتدار کیسه صفرا روز گذشته تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی به روش باز قرار گرفته است و امروز تب 5/38 درجه دارد. کدام اقدام احتمالا در کنترل تب بیمار موثرتر است؟

الف) تشویق بیمار به تنفس عمیق و سرفه کردن، فیزیوتراپی تنفسی

ب) سونوگرافی کامل شکم و لگن از نظر وجود آبسه

ج) معاینه دقیق محل بخیه های جدار شکم و باز کردن بخیه ها در صورت شک به عفونت

د) ارسال کشت ادرار و خارج کردن کاتتر اداری بیماری در صورتی که ادامه سونداژ ضروری نیست.

20- بیماری که 5 روز قبل همی کولکتومی راست و آناستوموز اولیه شده است، از شب گذشته تب دار شده است بیمار توکسیک و بدحال است. از درد منتشر شکم شکایت دارد و در معاینه تندرنس و ریباند منتشر دارد. در آزمایش امروز صبح لکوسیتوز قابل توجه همراه با شیفت به چپ دارد. مناسبترین اقدام کدام است.

الف) سی تی اسکن اورژانسی شکم و لگن با کنتراست وریدی و خوراکی

ب) انتقال بیمار به اتاق عمل

ج) مشاوره رادیولوژی اورژانس جهت درناژ آبسه احتمالی تحت گاید سونوگرافی و انتقال به اتاق عمل در صورت ناموفق بودن درناژ پرکوتانئه

د) گرافی ایستاده و خوابیده شکم

21- خانم 25 ساله ای که کودک شیرخوار 2 ماهه ای دارد با درد و تندرنس شدید پستان راست، همراه با توده ای در کوادران فوقانی خارجی راست از دو روز پیش که در لمس fluctuation  دارد، مراجعه کرده است. کدام جمله در مورد این بیمار صحیح است؟

الف) به هیچ وجه نباید از پستان مبتلا به کودک خود شیر بدهد.

ب) بیمارباید بصورت اورژانسی تحت عمل درناژ آبسه قرار کیرد و نمونه پاتولوژی از نظر یدخیمی ارسال شود.

ج) بهترین درمان اولیه آن درمان آتی بیوتیکی با پوشش استافیلوکوک و درناژ تحت گاید سونوگرافی، دو تا سه بار با فاصله دو تا سه روز است.

د) احتمال بروز فیستول شیری در روش درناژ سونوگرافی بیش از روش جراحی است.

22- آقای 32 ساله ای متعاقب تصادف با موتور سیکلت که یک ساعت پیش رخ داده، به اورژانس آورده شده است. تنها آسیب دیدگی او بریدگی عمیق به طول 10 سانتیمتر در اسکالپ با خونریزی شدید از لبه های زخم است. واکسیناسیون کزاز بیمار کامل است و آخرین واکسیناسیون کزاز بیمار 4 سال قبل بوده است. در مورد پیشگیری از کزاز کدام صحیح است؟

الف) فقط یک دوز ایمونو گلوبولین کزاز

ب) فقط یک دوز توکسوئید کزاز

ج) یک دوز ایمونوگلوبولین و سپس یک دوز توکسوئید کزاز

د) برای پیشگیری از کزاز نیاز به اقدام خاصی ندارد.

23- جوان 30 ساله ای 2 روز قبل متعاقب تصادف اسپلنکتومی شده است. امروز صبح BP= 130/80, PR= 100/min, RR=18/min, T=38.8ᵒC دارد. درد بیمار با مورفین تا حدودی کنترل شده است. در سمع ریه کاهش صدای مختصر در قاعده هر دو ریه و بیشتر در سمت چپ دارد. شکم مختصری متسع است و در نزدیکی محل انسیزیون کمی تندرنس دارد ولی زخم تمیز بوده و بنظر می رسد رو به بهبود است. سابقه بیماری قبلی و مصرف دارو ندارد. محتملترین علت تب بیمار کدام است؟

الف) آتلکتازی

ب) پریتونیت

ج) عفونت اداری

د) کانتوژن قلبی

24- آقای 25 ساله ای به دلیل تورم دردناک ساعد به اورژانس مراجعه کرده است. او دو روز قبل، حین کار دچار بریدگی کوچکی در ناحیه ساعد شده  که فقط مختصری احساس درد می کرده است. اما از 12 ساعت قبل اطراف زخم متورم و قرمز شده است. اکنون تب 38 درجه دارد و اطراف زخم به شعاع 15 سانتیمتر اریتم و تندرنس دارد و لبه های ناحیه اریتماتو برجسته است. طی 20 دقیقه گذشته ناحیه اریتماتو یک سانتیمتر دیگر وسیعتر شده است. سابقه هیچ بیماری و مصرف دارو ندارد. محتملترین ارگانیسم عامل کدام است؟

الف) استاف آرئوس مقاوم به متی سیلین

ب) استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A

ج) کاندیدا آلبیکانس

د) استرپتوکوک فکالیس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن