هر سال حدود 2000 هموطن ما در اثر سوختگی جان خود را از دست می دهند، حدود 50 هزار نفر به دلیل سوختگی شدید در بیمارستان بستری می شوند و هزاران نفر دیگر برای همه عمر از عوارض و معلولیتهای ناشی از سوختگی در عذاب هستند. بیش از 80 درصد سوختگیها قابل پیشگیری هستند، اگر اراده ملی برای کاهش آن به وجود آید.