یک فصل از یک کتاب: اورژانسهای سوختگی

معرفی کتاب کتاب اورژانسهای سوختگی میکوشد با بیانی ساده اما دقیق و علمی، تازه ترین دستاوردهای عرصه سوختگی را به فرهیختگان و دانشجویان و دانش دوستان فارسی زبان عرضه کند. در این کتاب سعی شده است مطالبی فراهم و عرضه گردد که می تواند در شناخت بهتر زخم سوختگی و درمان مناسب آن در مرحله …

یک فصل از یک کتاب: اورژانسهای سوختگی ادامه مطلب »