چهارشنبه سوری: نقش مردم و حاکمیت در برگزاری جشنهای شاد و ایمن

جشنهای همراه با آتش بازی قدمتی هزاران ساله دارد و محدود به کشور ما نیست. از زمان کشف آتش، انسان همواره از یک سو شیفته قدرت خدمتگزار و نجات بخش آتش و از سوی دیگر ترسان از توان ویرانگر آن بوده است. آتش بود که به شبهای ظلمانی آدمی روشنایی بخشید و در زمهریر سرما، …

چهارشنبه سوری: نقش مردم و حاکمیت در برگزاری جشنهای شاد و ایمن ادامه مطلب »