Before Image After Image

سینوس پیلونیدال که بعد از یکسال ترمیم نشده بود

زخم‌ بهبود نیافته محل اکسیزیون سینوس پیلونیدال در دانش آموز کنکوری ، بیمار این زخم را از ۱۳ ماه قبل دارد ، زخم بیمار فلپ شد و بعد دو هفته بخیه ها کشیده شد. بیمار به دلیل اینکه نمی توانست بنشیند امکان رفتن به کلاس کنکور و سالن مطالعه را نداشت

Before Image After Image

زخم اسلحه شکاری ران و دستگاه تناسلی

زخم اسلحه شکاری ران و دستگاه تناسلی
Before Image After Image

ترمیم زخم بستر ساکروم همراه با آبسه پاراورتبرال از ۸ ماه قبل

ترمیم زخم بستر ساکروم همراه با آبسه پاراورتبرال از ۸ ماه قبل
Before Image After Image

گرفت تمام صورت بعد از سوختگی شدید

گرفت تمام صورت بعد از سوختگی شدید